Missie, visie en strategie van de VV Glimmen

Missie
Het op met name recreatief en waar mogelijk prestatief niveau in teamverband aanbieden van de voetbalsport aan een zo groot en breed mogelijke vertegenwoordiging van de gemeenschap in Glimmen en omgeving. Dit binnen een hechte en open verenigingsstructuur waar plezier in het beoefenen van de voetbalsport centraal staat en normen en waarden hoog in het vaandel staan. Daarbij kent de VV Glimmen een gezellig en actief verenigingsleven.

De visie van de vereniging is helder geformuleerd. Het kan en mag niet blijven bij het uitsluitend beschrijven van de visie. De vereniging dient zich te presenteren in overeenstemming met de visie en daarnaar te handelen.

Visie
De visie geeft weer hoe de VV Glimmen zich naar haar leden en naar haar omgeving toe wil presenteren. Door het volgen van deze visie wordt gewaarborgd dat de aanwezige en zo kenmerkende cultuur te allen tijde zal blijven bestaan. De visie van de VV Glimmen kent de volgende pijlers:

 • Om alle leden en potentiële leden de mogelijkheid te bieden het voetbalspel tespelen, zowel recreatief als prestatief.
 • Een sfeer van sociale saamhorigheid te hebben. Deze sfeer (gezelligheid) is kenmerkend en draagt bij aan het behoud en de uitbouw van het ledenaantal.
 • De jeugd – als één van de belangrijkste doelgroepen binnen de vereniging – in Glimmen en omgeving een dusdanige uitstraling te geven en te laten behouden dat zij graag wil komen én blijven voetballen.
 • Om met vooral eigen opgeleide spelers zo hoog mogelijk prestatievoetbal te bedrijven voor het eerste elftal. Hier zal geen enkele financiële vergoeding tegenover staan.
 • Actieve ondersteuning en uitbouw van het dames- en meisjesvoetbal. Dat geldt ook voor het zogeheten Auti-team.
 • Het voeren van een actief vrijwilligersbeleid.
 • Het voeren van een zodanig financieel beleid dat te allen tijde sprake zal zijn van een gezonde situatie. Uitgaven en ontvangsten vinden plaats in overeenstemming met de financiële richtlijnen.
 • Er is een constructieve samenwerking met de basisschool en de andere (sport)verenigingen in Glimmen en andere voetbalverenigingen binnen de gemeente Haren en buurtgemeenten. Deze samenwerking zal te allen tijdeverlopen met behoud van eigen imago en identiteit.
 • Het aan andere verenigingen en maatschappelijke organisaties aanbieden van faciliteiten om gewenste activiteiten te ontplooien.

Strategische uitgangspunten
De belangrijkste strategische uitgangspunten van de VV Glimmen in de komende jaren  zijn – in willekeurige volgorde:

 • Draagvlak binnen de samenleving realiseren, gericht op de ontwikkeling en groei van de vereniging.
 • Een democratisch en gezond verenigingsklimaat
 • Kwaliteit, een passende mate van zakelijkheid en structuur in alle processen.
 • Een gezonde balans tussen recreatie- en prestatievoetbal, met de nadruk op het recreatieve voetbal.
 • De ontwikkeling van en ruimte voor het individu binnen de vereniging.
 • Een gezond financieel klimaat.
 • Een aantrekkelijke en verzorgde uitstraling naar buiten toe.
 • Adequate en gerichte interne en externe communicatie.
 • Samenwerking met verenigingen in de omgeving, niet alleen op voetbalgebied, maar ook maatschappelijk.

Aanpak
Per onderwerp worden er doelen en acties geformuleerd om de doelstellingen te kunnen realiseren. Een aantal geformuleerde doelstellingen vanuit de verschillende beleidsgebieden voor de komende tijd zijn:

 • Inzetten op groei van de vereniging, vooral door een combinatie van het voetbal
  en de sociale activiteiten en daarmee de vereniging aantrekkelijk te maken voor
  met name de jeugd.
 • Werving en opleiding van voldoende (vrijwillige) kaderleden.
 • Werving en opleiding van nieuwe, jonge(re) scheidsrechters.
 • Permanente training en scholing voor de trainers.
 • Verbetering van de overgang van junioren naar het seniorenvoetbal.
 • Spelers van de vereniging behouden en oud-spelers faciliteren in hun terugkeer naar de vereniging.
 • Realiseren van adequate interne en externe communicatie (PR).
 • Werving en behoud van sponsors.
 • Stroomlijnen van informatiestromen binnen de vereniging.
 • Het realiseren van een clubhuis met een gezellige en warme uitstraling.
 • Het terugdringen van kosten en het bijdragen aan klimaatdoelstellingen, door het energieverbruik terug te dringen en daarbij gebruik te maken van meer duurzame energiebronnen.

Tot slot
Het bestuur heeft de bovenstaande doelstellingen opgesteld en vastgelegd, na afstemming met alle geledingen binnen de vereniging en met instemming van de leden. Deze tekst is nu nog een “vooruitblik”: de af- en instemming moet nog plaatsvinden. Het is voor de vereniging van groot belang dat deze doelstellingen op korte en middellange termijn gehaald worden. Stilstand is immers achteruitgang. Het bestuur is
vol vertrouwen dat samen met de kaderleden en de vele vrijwilligers de afgesproken doelstellingen worden gehaald.