De ALV op maandag 22 november is uitgesteld ivm de geldende beperkingen. We willen graag dat ieder lid die bij de ALV wil zijn dit veilig kan doen. Een nieuwe datum volgt spoedig. 

 

Agenda Algemene Ledenvergadering VV Glimmen 2021

 

Datum: 22 november 2021

Locatie: kantine vv Glimmen

Aanvang: 20.00 uur

 

De stukken liggen vanaf 8 november ter inzage in de bestuurskamer.

 

 • Opening


 • Mededelingen/ingekomen stukken

 

 1. Vaststellen notulen ALV d.d. 18 september 2020

 

 • Jaarverslag seizoen 2020 – 2021


 • Vrienden van Glimmen


 • Stand van zaken mbt. beleid gemeente Groningen


 • Overige ontwikkelingen

 

 1. Verslag Kascommissie 

Henk Berends aftredend en weer herkiesbaar.

Vincent van Wolde aftredend, voorstel nieuw lid: Warner ten Napel.

 

 • Vaststellen Balans en Resultatenrekening seizoen 2020/2021


 • Vaststellen financiële begroting seizoen 2021/2022

 

 1. Vaststellen contributies seizoen 2021/2022

 

 • Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend: Klaas Hommes: herkiesbaar 

Jan Damkat: niet herkiesbaar 

 

Tussentijds aftredend: Coen Luttjeboer  jeugd

Vincent van Wolde voorstel kandidaat   jeugd

 

Kandidaten voor een verkiesbare plaats moeten dit schriftelijk bij de secretaris kenbaar maken (uiterlijk 1 uur voor aanvang van de vergadering) met een akkoordverklaring van minimaal 3 leden en een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat zelf

 

 • Jubilarissen.

Gerrit Meijberg en Sven Thieme   40 jaar lid. 

Marthé Aaten, Kirsten Rurode, Wilma van Delden, Tim en Jeene Blaauw     25 jaar lid. 

 

 • Rondvraag


 • Sluiting