Agenda Algemene Ledenvergadering VV Glimmen 2019

 

Datum: 30 september 2019

Locatie: kantine vv Glimmen

Aanvang: 20.00 uur

 

 

 • Opening

 

 

 

 • Mededelingen/ingekomen stukken

 

 

 

 • Vaststellen notulen ALV d.d. 23 november 2018

 

 

 

 • Jaarverslag seizoen 2018 – 2019

 

 

 

 • Vrijwilligerscommissie

 

 

 

 • Schoonmaak kantine

 

 

 

 • Vrienden van Glimmen

 

 

 

 • Verslag Kascommissie 

 

 

 

 • Verkiezing Kascommissie

 

Aftredend: Geert Jan de Jong

Nieuw lid: Henk Berends

Reserve lid: Wie?

 

 

 • Vaststellen Balans en Resultatenrekening seizoen 2018/2019

 

De benodigde stukken liggen vanaf 16 september ter inzage in de kantine.

 

 

 • Vaststellen financiële begroting seizoen 2019/2020

 

De benodigde stukken liggen vanaf 16 september ter inzage in de kantine.

 

 

 • Vaststellen contributies seizoen 2019/2020

 

 

 

 • Bestuursverkiezing

 

Periodiek aftredend:    Jan Deen penningmeester, herkiesbaar.

Reint Nienhuis bestuurslid, herkiesbaar.    

Voorstel kandidaat-bestuurslid jeugdcommissie: Coen Luttjeboer.

 

Kandidaten voor een verkiesbare plaats moeten dit schriftelijk bij de secretaris kenbaar maken (uiterlijk 1 uur voor aanvang van de vergadering) met een akkoordverklaring van minimaal 3 leden en een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat zelf.   

 

 

 • Rondvraag

 

 

 

 • Sluiting