Agenda Algemene Ledenvergadering VV Glimmen 2018

 

Datum: 23 november 2018
Locatie: kantine vv Glimmen
Aanvang: 20.00

1 Opening

2 Mededelingen/ingekomen stukken

3 Vaststellen notulen ALV d.d. 24 november 2017

4 Vaststellen notulen BALV d.d 22 juni 2018

5 Jaarverslag seizoen 2017 – 2018

6 Glimmen 2.0

7 Verslag Kascommissie

8 Verkiezing Kascommissie

Aftredend: Erik Bazuin

Nieuw lid: voorstel Vincent van Wolde

Reserve lid:

 

9 Vaststellen Balans en Resultatenrekening seizoen 2017/2018

De benodigde stukken liggen vanaf 9 november ter inzage in de kantine.

10 Vaststellen financiële begroting seizoen 2018/2019

De benodigde stukken liggen vanaf 9 november ter inzage in de kantine. 

11 Vaststellen contributies seizoen 2018/2019

12 Huldiging leden

13 Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend: Gerrit Marsman voorzitter, herkiesbaar.

Petra van de Heide, niet herkiesbaar.

Voorstel kandidaat-bestuurslid jeugdcommissie: nog niet bekend.

 

Kandidaten voor een verkiesbare plaats moeten dit schriftelijk bij de secretaris kenbaar maken (uiterlijk 1 uur voor aanvang van de vergadering) met een akkoordverklaring van minimaal 3 leden en een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat zelf.          

 14 Rondvraag

15 Sluiting