Datum: 24 november 2017

Locatie:  kantine vv Glimmen

Aanvang: 20.00

 

 

 1. Opening

 

 1. Mededelingen/ingekomen stukken

 

 1. Vaststellen notulen ALV d.d. 18 november 2016

 

 1. Vaststellen notulen BALV d.d 19 mei 2017

 

 1. Jaarverslag seizoen 2016 – 2017

 

 1. Verslag Kascommissie

 

 1. Verkiezing Kascommissie

Aftredend: Teun Tielen

 

 1. Vaststellen Balans en Resultatenrekening seizoen 2016/2017

De benodigde  stukken liggen vanaf  10 november  ter inzage in de kantine.

 

 1. Vaststellen financiële begroting seizoen 2017/2018

De benodigde stukken liggen vanaf  10  november ter inzage in de kantine.

 

 1. Vaststellen contributies seizoen 2017/2018

 

 1. Huldiging leden.

 

 1. Bestuursverkiezing

Periodiek aftredend: Harry Sissingh, herkiesbaar.

Jan Deen, herkiesbaar.

 

Tussentijds aftredend: Reinier Antonides (penningmeester).

Voorstel kandidaat penningmeester: nog niet bekend.

 

Tussentijds aftredend: Henk Klabbers (voorzitter)

Voorstel kandidaat voorzitter: Gerrit Marsman.

 

Kandidaten voor een verkiesbare plaats moeten dit schriftelijk bij de secretaris kenbaar maken (uiterlijk 1 uur voor aanvang van de vergadering) met een akkoordverklaring van minimaal 3 leden en een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat zelf.          

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting